Van oktober 2012 tot to en met december 2018 zijn de volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

 

 • Verzamelen, rubriceren en archiveren van oud historisch materiaal.
 • Presentatie en verkoop van historisch materiaal tijdens plaatselijke evenementen en het
  Historisch Festival in Workum (2015).
 • Publicatie van artikelen in de dorpskrant (maandelijks).
 • Jaarlijks (november) het organiseren van een open donateursavond, met eerst een terugblik van activiteiten van de HKW en een overzicht van de aanwinsten; vervolgens een thema-presentatie:
  2012: historie Woudsend in Fries Scheepvaartmuseum, trek-beurtvaart in ZWH (Meindert Seffinga);
  2013: zeevarend Woudsend in de 18e eeuw (Piebe de Boer);
  2013: Film dokter Groot 1936/7 en Huberts/De Jong 1970-1985;
  2014: Vervoer en verkeer;
  2015: Woudsend e.o. in de 2e Wereldoorlog;
  2016: Film Woudsend e.o. jaren 80 en 90 gemaakt door diverse plaatselijke amateurfilmers;
  2017: Winkels van vroeger.
  2018: Kofschepen en Berenburg (Meindert Seffinga en Herman Deden).
 • Het jaarlijks uitgeven van een nieuwsbrief voor onze donateurs.
 • Beheer en uitbreiding van banners met historische informatie over panden in centrum van ons dorp. In 2018 twee nieuwe ‘banners’ toegevoegd.
 • Het inzichtelijk en toegankelijk maken van historisch materiaal via onze eigen website (2014) en die van “Dorpsarchieven.nl”.
  NB: In 2018 is de digitale toegang tot ons materiaal afgesloten in verband met mogelijke claims die gevorderd kunnen worden uit hoofde van de auteurswet.
 • Het in kaart brengen van de Historie van Woudsend, via het verzamelen van artikelen, publicaties, boeken en kaarten.
 • Het op verzoek leveren van historische informatie aan particulieren en instanties:
  – diverse verzoeken om informatie over personen en panden;
  – informatie over de stegen voor het Stegenplan van Vereniging voor Dorpsbelangen (2014).
 • Opzetten van het molenproject voor basisscholen (2013).
 • Actie gevoerd (2014) om het oorlogsmonument bij Waterloo beter toegankelijk te maken (helaas is ons voorstel, het monument honderd meter te verplaatsen naar de rotonde, niet overgenomen).
 • Uitgave van een historisch kwartetspel (2016).
 • Uitgave van een dvd met oude filmbeelden (2016): Woudsend in de 70-er jaren (Huberts, De Jong, Visser, Van der Wal), met toegift film van dokter Groot (1936-1937).
 • 2017: Het mee initiëren, ontwerpen en plaatsen van een gedenkbord voor Woudsend Verzekeringen.
 • Presentaties in 2017 verzorgd voor Visvereniging Workum, Kerkepad, R.K. Basisschool.
 • December 2017: Informatie-uitwisseling historie Woudsend met projectbureau, dat de invulling regelt van het nieuwe gemeentelijke historische centrum “Westergo” in het oude stadhuis te Bolsward.
 • Vanaf januari 2018: Voorbereiding jubileum tentoonstelling te houden in 2019 in verband met ons 10-jarige bestaan.
 • Januari 2018: Medewerking verleend aan het project “Toponiemen” van het Kadaster: controle, correctie en aanvulling van cultuurhistorische namen in onze omgeving.
 • Januari 2018: Deelname aan het project “De canons van Friese dorpen en steden”: bijwonen aftrap project en in 2018 plaatsen van eerste canon historie Woudsend.
 • Maart 2018: Presentatie “Historie Woudsend” op algemene ledenvergadering Vereniging Waterwende.
 • Mei 2018: Informatie verstrekt aan onderzoeker Gerben Groenhof, betreffende de geschiedenis van de eerste 3 boerderijen in Ypecolsga. Hier wordt een historisch verhaal over gemaakt.
 • Juni 2018: Medewerking aan jubileum uitgave dorpskrant: “De Driuwpôlle”.
 • Zomer 2018: Diverse instanties aangeschreven in verband met onze zorg over het dichtslibben van het cultuurhistorisch belangrijke oude vaarwater “De Fokkesloot”.
 • Augustus 2018: Teksten gecontroleerd en aangevuld van de door Dorpsbelangen opgezette
  dorpswandeling “11 Stegentocht”.
 • November 2018: Uitgave nieuwe DVD “Woudsend in kleur”, met filmbeelden uit de periode 1980-1997.