De Historische Kring Woudsend (HKW) heeft als doel de boeiende geschiedenis van Woudsend en omstreken te verzamelen en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we door het opsporen en rubriceren van al vastgelegde verhalen in allerlei publicaties en van beeldmateriaal (foto’s, ansichtkaarten en films). Ook de herinneringen en verhalen van (oud-)dorpsgenoten zelf worden vastgelegd. Daarmee willen we voorkomen dat door overlijden van de oudere generatie waardevolle informatie verloren gaat.

De HKW zet zich ook in voor behoud historische panden
Sinds 2021 is de HKW geconfronteerd met het feit dat door sloop een aantal historische panden dreigt te verdwijnen. De HKW voelt zich verantwoordelijk de historie van Woudsend in de breedste zin van het woord te behouden. Daarom zal er actie worden ondernomen om in voorkomende gevallen de sloop van de betreffende panden te voorkomen. Als behoud niet mogelijk is zullen wij pleiten wij voor een oplossing die zoveel mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke situatie. Binnen onze mogelijkheden gaan wij ons hier dan sterk voor maken.


Stichting
De Historische Kring Woudsend is een stichting met een stichtingsbestuur en werkgroepen. De leden van de werkgroepen worden gezamenlijk betrokken bij de activiteiten van de stichting.
De Stichting Historische Kring Woudsend is opgericht op 7 augustus 2009 en is algemeen bekend onder de naam ‘Historische Kring Woudsend’.


Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden, namelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Als dit nodig blijkt zal het bestuur worden uitgebreid tot maximaal 7 leden. Het stichtingsbestuur zorgt voor de organisatie van de stichting en de contacten met de leden van de werkgroepen, donateurs, instanties en overige belangstellenden.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Herbenoeming is mogelijk, eventueel voor een kortere periode. In een rooster van aftreden bestuursleden is vastgelegd wanneer wie aftreedt.

 

Bestuurders:

  • Voorzitter: Douwe Zondervan
  • Secretaris: Broer de Wolff
  • Penningmeester: Jouke Hoekstra

 

Beloning
Bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting onbezoldigd. Een vergoeding van de door hen gemaakte kosten ten behoeve van de stichting vindt plaats na overlegging van de onkostennota aan de penningmeester.

 

ANBI-erkenning
De SHKW is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling  (ANBI). Donaties gedaan aan de SHKW zijn als gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.  De SHKW is vrijgesteld van het betalen van schenkings- en erfrechtbelasting over giften en erfenissen.

 

Overige gegevens

  • KvK-nummer: 01160423
  • RSIN: 821101080
  • Bankrekeningnummer: NL50 RABO 0132 0365 25
  • Post- en bezoekadres: B. W. Okmastrjitte 3,  8551 NP Woudsend