Jaaroverzicht 2019

Balans

Toelichting Balans 2019:

Toegevoegd aan de bestemmingsreserve is het positief saldo van het project jubileum­tentoonstelling.

Ten laste van de bestemmingsreserve (giften) komen de volgende uitgaven (voor zover gemaakt):
- Bibliotheek/documentatie
- Aankoop historisch materiaal
- Projecten

Staat van baten en lasten

Toelichting Staat van baten en lasten:

Projecten: De jubilleumtentoonstelling; hiervoor werd subsidie ontvangen van 3 organisaties.

Administratie/Organisatie omvat:
- Bankkosten
- Porti
- Automatisering
- Software
- Drukwerkkosten
- Verzekeringen
- Attenties