Jaaroverzicht 2020

Balans

Toelichting Balans 2020:

Ten laste van de bestemmingsreserve (giften) komen de volgende uitgaven (voor zover gemaakt):
- Bibliotheek/documentatie
- Aankoop historisch materiaal
- Projecten
- Onderhoud gedenkborden

Staat van baten en lasten

Toelichting Staat van baten en lasten 2020:

"Administratie/Organisatie" omvat:
- Bankkosten
- Porti
- Automatisering
- Software
- Drukwerkkosten
- Verzekeringen
- Attenties
Onder "Projecten" zijn de kosten opgenomen voor de aanmaak van het magazine "Woudsenders in vroegere tijden", dat gratis is verstrekt aan onze donateurs.